ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hikaya, B2C en B2B, versie 2024.

 

Inhoudsopgave
Over Hikaya

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Offerte

Artikel 4 – Verzending en levering

Artikel 5- Verplichtingen van de ondernemerkoper

Artikel 6 – Wijzigingen en meer/minderwerk

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 8 – Betaling

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10 – Herroepingrecht consumentkoper

Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 12 – Uitsluiting van herroeping

Artikel 13 – Onderzoeksplicht, -recht en klacht

Artikel 14 – Overmacht

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Over Hikaya
- Hikaya betekent in de oude Turkse filosofie ‘’true story’’ oftewel; waargebeurd verhaal;
- Hikaya is ontstaan uit ondernemersdrang, vriendschap en een gedeelde visie;
- het is onze missie om de balans in de leefomgeving, lichaam en geest van onze gebruikers

te helpen herstellen, door het creëren van luxueuze, duurzame en unieke producten;
- onze hoofdwaarde is balans en dit willen wij uitstralen in alles wat we doen;
- wij leveren producten die de interne balans kunnen brengen en behouden en
producten die de externe balans kunnen brengen en behouden;
- om ook de redelijke balans tussen de rechten en plichten van onze afnemers en van onszelf te respecteren omschrijven wij onderstaand de voorwaarden waaronder wij een overeenkomst aangaan.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Hikaya, adres: Alexanderstraat 4, Den Haag, telefoonnummer: 085 2006395 , mailadres: info@hikaya.com KvK-nummer: 83328254.;
(Consument)koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Hikaya;

(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van beroep of bedrijf een overeenkomst (op afstand) sluit met Hikaya;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Hikaya georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en Hikaya gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van het herroepingrecht;

Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Overmacht: iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet bekend had kunnen zijn en door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig leveren van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoringen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod vanuit Hikaya en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen partijen.
 2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden

bij Hikaya zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3 – Offerte

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Hikaya dit in de aanbieding of prijsopgave anders heeft vermeld.
  2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. Voor ondernemerkoper geldt te allen tijde een toeslag voor de levering. Aan de ondernemerkoper wordt aldus – ook wanneer dit niet uitdrukkelijk vermeld staat in de offerte- geleverd tegen het geldende vrachttarief af fabriek.
  5. Hikaya zal bij het product of dienst aan de consumentkoper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meezenden:
 3. het adres van de vestiging van Hikaya waar de consumentkoper met klachten terecht kan;
 4. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consumentkoper van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
 5. de informatie over bestaande service na aankoop en over bestaande garanties.

 

Artikel 4 – Verzending en levering

 1. Levering kan niet geschieden aan een postbus.
 2. Verzendkosten bij levering: bij een consumentenbestelling tot € 40,- worden er kosten voor verzending in rekening gebracht, bij een consumentenbestelling met een bestelwaarde boven
  € 40,-- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
  3. De door Hikaya opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Hikaya is dienaangaande eerst in verzuim nadat de ondernemerkoper haar in gebreke heeft gesteld.
 3. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalingsverplichting aan de zijde van koper niet op.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumentkoper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consumentkoper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Hikaya het bedrag dat de consumentkoper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Levering vindt plaats af magazijn. Het risico van enig product gaat op ondernemerkoper over op het moment van levering.

 

Artikel 5 – Verplichtingen van de ondernemerkoper

 1. Ondernemerkoper is gehouden Hikaya tijdig alle informatie te verstrekken, welke Hikaya naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door ondernemerkoper verstrekte informatie, waarbij Hikaya mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de ondernemerkoper verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Ondernemerkoper staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hikaya verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hikaya zijn verstrekt heeft Hikaya het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van Hikaya - bij de ondernemerkoper in rekening te brengen.
 4. Ondernemerkoper dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden,

welke niet tot de met de Hikaya overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
5. Na het plaatsen van de order is ondernemerkoper verplicht het product af te nemen. Vanwege het productieproces is het voor Hikaya namelijk niet mogelijk om een reeds geplaatste bestelling te annuleren.
6. Annuleert ondernemerkoper alsnog de order, dan wordt ondernemerkoper een boete ten belope van 30% verschuldigd wanneer wordt geannuleerd tot twee maanden voor leveringsdatum en 40% tot één maand voor leveringsdatum: dit boetebedrag wordt niet verrekend met het reeds betaalde voorschot en beide bedragen zijn naast elkaar te vorderen.
7. De producten van Hikaya betreffen producten in het zeer luxe segment. Na levering is het aan ondernemerkoper niet toegestaan om de producten (online) te verhandelen via derden-websites, noch is het toegestaan om de producten tegen korting aan te bieden - waardoor er directe concurrentie met Hikaya ontstaat-. Wanneer Hikaya activiteiten constateert in strijd met dit lid dan zal er nimmer meer worden geleverd aan deze ondernemerkoper.

 

Artikel 6 – Wijzigingen en meer/minderwerk

 1. Door de ondernemerkoper na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Hikaya, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de ondernemerkoper schriftelijk aan Hikaya worden gemeld, vóórdat Hikaya een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Hikaya en de ondernemerkoper gesloten overeenkomst nadat Hikaya deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
 2. Indien de door de ondernemerkoper gewenste wijzingen naar het oordeel van Hikaya een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Hikaya gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de ondernemerkoper buitengerechtelijk te ontbinden. Hikaya is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de ondernemerkoper geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de ondernemerkoper.
 3. Indien Hikaya de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de ondernemerkoper verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Hikaya te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de ondernemerkoper ter zake van de met Hikaya gesloten overeenkomst.
 4. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door Hikaya opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Hikaya is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de ondernemerkoper.
 5. Indien Hikaya voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de ondernemerkoper. Hikaya zal de ondernemerkoper daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
 6. Indien de ondernemerkoper niet binnen vier (4) werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling van Hikaya heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de ondernemerkoper geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de ondernemerkoper verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Hikaya te voldoen.

 

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hikaya het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 6:76 BW is uitgesloten.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hikaya de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum.
 2. Hikaya heeft bij ondernemerkoper altijd het recht op een aanbetaling ad 30% van de totale order.
  3. In geval van wanbetaling heeft Hikaya behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als zodanig kenbaar gemaakt.
 3. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is

de ondernemerkoper van rechtswege in verzuim. De consumentkoper zal alsdan ingebreke worden gesteld waardoor verzuim ontstaat. De koper wordt na verzuim de wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of evenredig deel van een maand.

 1. Wanneer het een consumentkoper betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van vijftien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten. De totaalsom van de buitengerechtelijke incassokosten worden wel al vermeld op de herinneringsommatie.
 2. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Rapport Voorwerk II

voor de ondernemerkoper en de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de consumentkoper.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen heeft voldaan dat op grond van enige overeenkomst met Hikaya aan deze of aan aanverwante derden verschuldigd is. Hieronder vallen tevens de wettelijke (handels)rente, alsmede de verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat koper de betaling ervan heeft aangetoond.
 3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van Hikaya aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd aan deze terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor rekening van de koper.
 4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper slechts toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
 5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Hikaya veilig te stellen.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Hikaya daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 7. Voor het geval Hikaya het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Hikaya en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Hikaya zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 10 – Herroepingrecht consumentkoper

 1. Bij de aankoop op afstand heeft de consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Koper kan daarvoor het online retourformulier, dan wel het emailadres:…retour@hikaya.com? gebruiken. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consumentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan Hikaya bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst te behouden. Indien consumentkoper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Hikaya worden geretourneerd, conform de door de Hikaya verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De instructies bestaan er bij kaarsen uit, dat deze ongeschonden en dus niet aangestoken zijn alvorens ze worden ingepakt voor terug levering. Bij de supplementen dient elke verzegeling ongeschonden te zijn.
 3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op verrekening uitgesloten.

 

Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar/zijn rekening.
 2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft en de producten verkeren in de correcte staat – conform artikel 10- bij terug levering, dan zal Hikaya dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingrecht

 1. Hikaya sluit het herroepingrecht van de consumentkoper uit voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien Hikaya dit duidelijk in het aanbod,

althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.

 1. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:
 2. die door Hikaya tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op maat gemaakt) van de consumentkoper;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die niet voldoen aan de instructies zoals vermeld in artikel 10;
 5. waaraan reeds werkzaamheden zijn verricht door derden.

 

Artikel 13 – Onderzoeks- plicht, recht en klachten

 1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 2. Indien voor de complete zending wordt getekend, gaat Hikaya ervan uit dat de levering compleet is geweest, behoudens te leveren bewijs van het tegendeel.
 3. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na levering schriftelijk aan Hikaya te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Hikaya te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten (indien mogelijk ondersteund door fotomateriaal), zodat Hikaya in staat is adequaat te reageren.
 4. De koper dient Hikaya in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 5. Bij een geschil tussen koper en Hikaya kan de klacht worden onderzocht door een onafhankelijk derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen in geval van een ondernemerkoper ten laste van deze.
 6. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat Hikaya de zaak foutief heeft behandeld, dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan ondernemerkoper vergoed.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal

Hikaya de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van Hikaya, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan Hikaya te retourneren en de eigendom daarover aan Hikaya te verschaffen, tenzij Hikaya anders aangeeft.

 

Artikel 14 - Overmacht

 1. In geval van blijvende overmacht is Hikaya gerechtigd de overeenkomst met de ondernemerkoper door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Hikaya is ter zake jegens de ondernemerkoper niet aansprakelijk voor enige door de ondernemerkoper geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is Hikaya gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de ondernemerkoper (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de ondernemerkoper recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de ondernemerkoper ter zake van het reeds door Hikaya uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 3. Indien Hikaya bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Hikaya bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Hikaya is uitsluitend aansprakelijk voor door ondernemerkoper geleden directe schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Hikaya.
 2. Hikaya is niet aansprakelijk voor enige door de ondernemerkoper (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de ondernemerkoper of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Hikaya.
 3. Hikaya is jegens de ondernemerkoper nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden die door Hikaya bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
 4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Hikaya enige aansprakelijkheid jegens de ondernemerkoper in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan ondernemerkoper in rekening is gebracht voor de geleverde producten waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van

€ 2.500, =. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Hikaya. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

 1. De ondernemerkoper vrijwaart Hikaya voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Hikaya uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Hikaya en de ondernemerkoper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 2. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van het product is Hikaya nimmer aansprakelijk. Er dient altijd overleg plaats te vinden met een arts als de supplementen in combinatie met medicijnen ingenomen worden.
 3. Ook voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Hikaya nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Hikaya bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Hikaya steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
 4. Hikaya staat ervoor in dat de producten voldoen aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften zoals geldend in de Europese Unie, in België en in Nederland. De voorschriften in andere (lid)staten kunnen daarvan afwijken.
  9. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen van de consumentkoper.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met Hikaya is Nederlands recht van toepassing.
 2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Hikaya, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.